• medipoort
 • zorgverleners
 • huren
 • adres
 • Privacy Statement

  Contactgegevens

  Dorpsstraat 1, 5261 CJ Vught

  Tel.: 073-6588030

  E-mail:  avg@higinvest.com

  HIG Invest (en aan haar gelieerde partijen), gevestigd aan Dorpsstraat 1 te 5261 CJ Vught, verwerkt in het kader van haar bedrijfsactiviteiten persoonsgegevens van personeel, klanten en relaties in de zin van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (hierna AVG):

  HIG Invest

  HIG Invest is een verzamelnaam van een groep van ondernemingen. Deze groep bestaat uit: Hegro Invest B.V., Hegro Vastgoed B.V., GK Twee B.V., Combigro I B.V., Combi Invest B.V., GHE Services B.V.,Immobilien Invest I B.V., Immobilien Invest II B.V., Immobilien Invest III B.V., HIG Vastgoedontwikkeling B.V., HCM Ontwikkeling B.V., HIG-Rialto Vastgoedontwikkeling B.V., HIG Urban Living B.V., HIG Invest 3 B.V., Investa Holding B.V., Hommage B.V., F. Hetzenauer, J.A.M. Hetzenauer-Groenewoud, E.L.S. Hetzenauer, H.J.H. Hetzenauer, G. Hetzenauer, A.C.G. van de Sande of een aan HIG gelieerde partijen.

   

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  HIG Invest verwerkt voor haar bedrijfsvoering persoonsgegevens.

   

  Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Geslacht
  • Geboortedatum en -plaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN-nummer
  • Nationaliteit
  • Uittreksel KvK
  • Burgerservicenummer


  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  HIG Invest kan voor haar bedrijfsvoering de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken welke door klanten/relaties zelf zijn aangeleverd of opvraagbaar zijn via openbare registers (KvK, Kadaster):

  • kredietwaardigheidscheck

   

  Reden van vastlegging persoonsgegevens

  HIG Invest verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen maar niet uitsluitend deze doelen:

  • het opmaken en/of verwerken van contracten
  • het voeren van de (financiële) administratie
  • het afhandelen van betalingen
  • klantencontacten
  • afleveren van goederen en diensten

   

  HIG Invest verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiftes, persoonsgegevens die nodig zijn voor het beheer van onze vastgoedportefeuille of projecten.

   

  Beveiliging gegevens

  Alle medewerkers die vallen onder de HIG Invest hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend met betrekking tot alle (persoons-) gegevens die worden verwerkt.

  De server van HIG Invest wordt onderhouden door BSU IT B.V. Met BSU IT B.V. is een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de veiligheid van alle data op de server van HIG Invest wordt gewaarborgd.

   

  Geautomatiseerde besluitvorming

  HIG Invest neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HIG Invest) tussen zit.

   

  Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

  HIG Invest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen zoals deze wettelijk (fiscaal) worden voorgeschreven.

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  HIG Invest deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van overeenkomsten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HIG Invest blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. HIG Invest verstrekt uw persoonsgegevens aan andere derden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

   

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  HIG Invest gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verwijderen alleen als dat onze bedrijfsvoering niet (fiscaal) in problemen brengt. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HIG Invest en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

   

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar AVG@higinvest.com.

   

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

   

  HIG Invest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  HIG Invest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via AVG@higinvest.com.

   

  Datalekprotocol

  In geval van een ernstig datalek, waarbij betrokkenen mogelijk ernstig worden benadeeld, informeert HIG Invest de Autoriteit Persoonsgegevens. Er wordt melding gemaakt van de aard van het datalek, welke persoonsgegevens zijn gecompromitteerd en welke gevolgen dit mogelijk kan hebben. Tevens zal HIG Invest oplossingen formuleren en deze ook toepassen om verdere mogelijke schade te beperken en een datalek in de toekomst te voorkomen.

  Indien blijkt dat het datalek nadelige gevolgen met betrekking tot de privacy van betrokken personen heeft, zullen deze personen onverwijld worden geïnformeerd over het datalek. Betrokkene wordt schriftelijk geïnformeerd over de aard van het datalek, welke persoonsgegevens zijn gecompromitteerd en welke gevolgen dit mogelijk kan hebben. Met deze informatie kan betrokkene een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Afsluitende opmerking HIG Invest Group behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. HIG Invest Group adviseert haar websitebezoekers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacystatement is bijgewerkt in mei 2020.